Logo Dydnia ZS - Zespół Szkół w Dydni

Szkoła z klasą 2.0 2018-2019

SZKOŁA Z KLASĄ 2.0, ROK SZK. 2018-2019

W roku szkolnym 2018/19 po raz kolejny uczestniczymy w ogólnopolskim programie Szkoła z klasą 2.0. W tym roku wybraliśmy obszar Ocenianie i Docenianie. Dlaczego? Ponieważ uważamy, że bardzo istotnym elementem szkolnej rzeczywistości jest docenianie pracy uczniów, m.in. poprzez ich rzetelne ocenianie. Nasze zadania w programie podzielone są na etapy.

Społeczność naszej szkoły wybrała obszar OCENIANIE I DOCENIANIE. Już dawno temu nauczyciele w  brali udział w szkoleniu z OK. Jednak nie wszyscy stosują elementy OK w codziennej praktyce, a zauważamy, że uczniowie, którzy są tak oceniani osiągają większe sukcesy. Chcemy OK włączyć do szkolnej codzienności, wspierać uczniów w dążeniu do sukcesów, udzielać rzetelnej informacji zwrotnej, by motywowała ona ich do wysiłku i pracy nad sobą.

Wykorzystując różne narzędzia chcieliśmy dowiedzieć się od społeczności szkolnej:

1. Czy wszyscy nauczyciele znają zasady stosowania OK i które elementy wykorzystują na lekcjach? (ankieta dla nauczycieli - listopad 2018)

2. Czy nauczyciele potrzebują wsparcia w postaci spotkań koleżeńskich lub dodatkowego szkolenia? ( jak wyżej)

3. Czy rodzice widzą potrzebę stosowania OK i IZ i czy uważają, że wspiera ona rozwój ucznia? ( wywiad grupowy)

4. Czy uczniowie otrzymują IZ na każdym przedmiocie? Czy uważają OK za wspierajaca ich rozwój? ( klasowy sznurek odpowiedzi)

Diagnoza Potrzeb

Badanie potrzeb realizowaliśmy na kilku płaszczyznach i etapowo. Diagnozowaliśmy uczniów, nauczycieli i rodziców w ramach naszego obszaru. Robiliśmy to zgodnie z planem i naszymi potrzebami. Chcieliśmy się dowiedzieć od społeczności szkolnej, czy nasz system oceniania spełnia ich potrzeby i czy nasi uczniowie czują się doceniani. Z naszych badań wynika, że system oceniania i doceniania należy usprawnić. Nie wszyscy uczniowie czują się sprawiedliwie oceniani. Uważają, że niektórzy nauczyciele faworyzują uczniów i to daje im poczucie niesprawiedliwości. Ponadto oczekują informacji zwrotnej dla siebie. Chcą wiedzieć, skąd biorą się ich oceny i co należy poprawić, by te oceny były wyższe. Zaskoczyło nas to, że niektórzy wymieniali nauczycieli z nazwiska, którzy stosują IZ. Na plan pierwszy wysunęli się nam poloniści.

Jeśli chodzi o docenianie, to podobnie jak wyżej, uczniowie chcieliby być bardziej doceniani za swoje zaangażowanie i pracę na terenie szkoły. Nie tylko za zawody , konkursy, ale także za pomoc innym, przygotowywanie prezentacji, czy zaangażowanie w organizację uroczystości szkolnych.

Oprócz ankietowania przeprowadziliśmy badanie za pomocą KRETA, którego wykorzystaliśmy w celu zbadania przede wszystkim oczekiwań w tym zakresie uczniów, ale i także wyłapania ewentualnych przeszkód. Wyniki z KRETA zostały uwiecznione na Gadającej Ścianie, którą zorganizowaliśmy na korytarzu głównym szkoły, by i nauczyciele, i rodzice i sami uczniowie mogli czytać wyniki diagnozy.

Jeśli chodzi o nauczycieli, to na pytania czy stosują ocenę wspierającą rozwój ucznia, odpowiadali w większości, że tak. Uczniowie otrzymują IZ przede wszystkim do prac pisemnych, gdzie nauczyciel zaznacza błędy, które należy poprawić. Natomiast nie wszyscy nauczyciele podają uczniom cele lekcji, by ułatwić im uczenie się. Wszyscy natomiast dostrzegają potrzebę powszechnego stosowania OK w szkole i nad tym chcą pracować.

Rodzice natomiast bardziej krytycznie wyrazili swoją opinię na temat oceniania i doceniania w szkole. Uważają, że wszyscy nauczyciele powinni stosować OK z informacją zwrotną. Uważają, że zdecydowanie to pomaga ich dzieciom w uczeniu się. Uważają, że w OK powinni nauczyciele oprócz słabych stron, wskazywać i te mocne strony ucznia, bo tym właśnie go doceniają. Jeśli chodzi o docenianie, to uważają, że powinno to się odbywać w formie punktów dodatnich lub po prostu poprzez pochwałę. 

Na podstawie ankiet wysunęliśmy następujące wnioski:

1. Wszyscy nauczyciele powinni przejść szkolenie w ramach OK i udzielania rzetelnej IZ.

2. Każdy nauczyciel powinien stosować IZ , aby wspierać rozwój ucznia.

3. Każdy nauczyciel powinien podawać na swojej lekcji cele, które ułatwiają uczenie się.

4. Powinniśmy doceniać naszych uczniów również za zaangażowanie, chęć pomocy czy przygotowywanie się do dodatkowych zajęć na terenie szkoły.

5. Każdy uczeń i jednocześnie rodzi powinien znać NaCoBeZu do prac pisemnych.

Powyższe wnioski ukierunkują naszą zmianę.

CEL DLA SZKOŁY

Nasza szkoła będzie wspierała wszechstronny rozwój ucznia poprzez stosowanie OK i rzetelnej IZ. Zostaną wprowadzone inne formy sprawdzania wiedzy uczniów i doceniania, m.in. tworzenie prezentacji, prac projektowych, tworzenie lapbooków, gier edukacyjnych, map myśli. Działania te będą miały na celu wzmocnienie pewności siebie uczniów oraz rozwijanie ich kreatywności.

Propozycje realizacji celu:

1. Zorganizowanie szkoleń na temat stosowania OK i formułowania IZ. ( nauczyciele)

2. Zorganizowanie warsztatów uczenia się dla uczniów ( jak uczyć się skutecznie).

3. Zorganizowanie Szkolenego Festiwalu Nauki - promowanie pracy metodą projektów, docenienie zaangażowanych w prace projektowe, wyłonienie talentów.

HARMONOGRAM

Pobierz tabelę harmonogramu: pdf

REALIZACJA CELU DLA SZKOŁY

Biorąc pod uwagę sugestie rodziców i uczniów zdecydowaliśmy się na realizację szkoleń dla nauczycieli w ramach OK, warsztatów dla uczniów dotyczących efektywnego uczenia się oraz organizacji Szkolnego Festiwalu Nauki, ponieważ jest on w naszym kalendarzu imprez szkolnych i tradycją już stało się, że w czerwcu uczniowie prezentują  swoje projekty i  mówią , w jaki sposób osiągnęli sukcesy. Uważamy, że naszą zmianę będziemy tworzyli wspólnie z całą społecznością szkolną, a w sposób szczególny skupimy się na wprowadzaniu OK do szkoły. Będą to dla nas nowe rozwiązania, bo do tej pory tylko niektórzy nauczyciele pracowali tą metodą i widoczne są sukcesy uczniów po wprowadzeniu okejowych lekcji.

Lista działań

1. Wykonanie gazetek ściennych, plakatów  o OK,ulotek.

Upowszechnienie celu szkoły, idei OK

2. Publikacja działań szkoły: strona internetowa szkoły,lokalna prasa, fotoreportaże, zapraszamy inne szkoły.

Upowszechnienie działań w szkole w ramach programu, związanych z wprowadzeniem OK.

3. Realizacja projektów edukacyjnych

Uczniowie nabędą umiejętności pracy w grupie, odpowiedzialności za powierzone zadania, nauczą sią kreatywności.

4. Wprowadzenie OK zeszytu.

Ułatwienie uczniom efektywnego uczenia się.

5. Stosowanie na każdej lekcji NaCoBezu i IZ

NaCoBezu i rzetelna IZ pomoże uczniom w uczeniu się i osiąganiu sukcesów na miarę ich możliwości.

6. Współpraca z rodzicami

Poinformowanie rodziców o stosowaniu OK i IZ zachęci do współpracy z nauczycielami, rodzice rownież mogli będą pozostawić swoje IZ dla nauczyciela.

Opubl.: psz

SZKOŁA Z KLASĄ 2.0, ROK SZK. 2018_2019

Film wykonany przez uczniów kl. VIII: Sabina Pocałuń, Klaudia Tercha, Angelika Mazur, Dominika Pocałuń, Jakub Wojnowski w ramach programu Szkoła z klasą 2.0. Pomysł oparty jest na Alicji w Krainie Czarów.

https://www.youtube.com/watch?v=vW-MBzXE38g

SZKOŁA Z KLASĄ 2.0

W ramach III etapu zostały zaplanowane dodatkowe zadania dla szkoły. Opisane zostały na platformie przez koordynatora programu.   kliknij, aby przeczytać

Szkoła z pasją - przeczytaj

W roku szkolnym 2017/18 nasza szkoła przystąpiła do kolejnej edycji programu „Szkoła z klasą 2.0”.

Jak wygląda praca w programie?

Zmiany warto planować i wprowadzać zespołowo. Dlatego w Szkole z Klasą 2.0 utworzyliśmy Zespół 2.0, który składa się z nauczycieli i uczniów szkoły.

Praca w programie przebiegać będzie w  czterech etapach. W ramach każdego z nich Zespół ma do wykonania konkretne zadania. Nad ich realizacją czuwa koordynator. Naszym koordynatorem jest pan Zbigniew Kowalczyk. Moderatorem, opiekunem przydzielonym przez Fundację jest pan Kamil Paździor.

ETAP I: Pierwszym zadaniem Zespołu jest przeanalizowanie czym szkoła dysponuje, a czego w niej brakuje. Warto wziąć pod uwagę zarówno sprzęt i infrastrukturę, jak i ludzi oraz ich potencjał. Na tej podstawie Zespół wstępnie wybiera  – spośród 10– główny obszar działania na ten rok szkolny:

 1. Równe szanse
 2. Pasja do nauki
 3. Wiedza użyteczna
 4. Samodzielność
 5. Ocenianie i docenianie
 6. Obywatelstwo
 7. Bezpieczeństwo i zaufanie
 8. Dobre relacje
 9. Solidarność
 10. Otwartość

ETAP II: Zespół zdefiniował wstępnie obszar działania – czas zapytać jakie są dotyczące tego obszaru oczekiwania i potrzeby członków szkolnej społeczności. Zadaniem Zespołu jest zaplanowanie od kogo i w jaki sposób należy zdobyć informacje. Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie badań, analiza wyników i wyciągnięcie wniosków, a następnie zdefiniowanie konkretnego celu dla szkoły na rok szkolny.

ETAP III: Trzeci etap to czas na planowanie tego, jak szkoła będzie realizować cel. Zespół powinien wziąć pod uwagę zarówno relacje panujące w szkole, jak i przestrzeń fizyczną oraz zaplecze technologiczne. Pracę warto zacząć od przeanalizowania tego co już udało się szkole zrobić, a co dotyczy zdefiniowanego przez Zespół celu. Kolejnym zadaniem Zespołu jest stworzenie planu i harmonogramu prac. Warto pomyśleć o tym, aby w realizację działań zaangażować również uczniów i innych przedstawicieli szkolnej społeczności. Ostatnim elementem w tym etapie jest wyznaczenie wskaźników sukcesu i zaplanowanie ewaluacji bieżącej i końcowej działań.

ETAP IV: Działania w szkole warto dostosowywać do potrzeb i oczekiwań tych, dla których zostały przygotowane. Zadaniem Zespołu jest czuwanie nad tym, aby wnioski z bieżącej ewaluacji były punktem wyjścia do udoskonalania wprowadzonych rozwiązań. Ostatnim krokiem, po zakończeniu pracy będzie przeprowadzenie ewaluacji podsumowującej projekt, zebranie wniosków i rekomendacji, a następnie przygotowanie planu na to jak ulepszyć, utrzymać i/lub rozwijać to, co udało się wypracować.

Zasady programu

Szkoła z Klasą 2.0 edycja 2017/2018 trwa cały rok szkolny – od września do końca sierpnia

W programie bierze udział Zespół, złożony przynajmniej z czterech osób: dyrektora (lub wicedyrektora), koordynatora (wybranego spośród nauczycieli) i dwóch nauczycieli lub nauczyciela i innego pracownika szkoły (pedagoga, psychologa, bibliotekarza,

Wszyscy członkowie Zespołu (w tym uczniowie, jeśli stanowią jego część) aktywnie uczestniczą w programie. Zadaniem koordynatora jest terminowe opisanie na platformie Szkoły z Klasą 2.0 wszystkich etapów zrealizowanych wspólnie z Zespołem.

Przez cały rok szkolny Zespół, za pośrednictwem platformy internetowej, będzie wspierany przez moderatora. Moderator będzie zamieszczał informacje zwrotne do opisów koordynatora i udzielał wskazówek dotyczących realizacji programu.

Dodatkowo każda szkoła zobowiązuje się do oddelegowania jednej osoby (najlepiej koordynatora) do udziału w jednym Lokalnym Spotkaniu Warsztatowym Szkoły z Klasą 2.0. Spotkania odbędą się w różnych miastach na terenie całej Polski. Podczas Spotkań przybliżymy uczestnikom procesdesign thinking oraz przeprowadzimy ich przez wszystkie etapy tegorocznej edycji. Dla pozostałych członków Zespołu, którzy nie będą uczestniczyć w Spotkaniach przewidziane są cztery webinary (po jednym przed końcem każdego z etapów programu).

W lokalnym spotkaniu warsztatowym w Krakowie brała udział pani Jolanta Kłodowska.

W ramach programu szkoła otrzymuje:

 • Spersonalizowane konta na platformie e-coachingowej dla zarejestrowanych uczestników programu (koordynatora, dyrektora i pozostałych członków Zespołu). Posiadanie konta pozwala na dostęp do materiałów edukacyjnych;
 • Wsparcie moderatora (za pośrednictwem platformy programu);
 • Udział jednego uczestnika ze szkoły w bezpłatnym Lokalnym Spotkaniu Warsztatowym Szkoły z Klasą 2.0;
 • Możliwość udziału w czterech wirtualnych spotkaniach (webinarach) dla nauczycieli oraz dwóch dla dyrektorów;
 • Możliwość pobrania gry edukacyjnej “Szkoła na czasie”;
 • Materiały edukacyjne – w tym karty pracy i narzędzia przydatne na różnych etapach programu;
 • Materiały promocyjno-informacyjne;
 • Dostęp do biblioteki materiałów edukacyjnych oraz zbioru dobrych praktyk, wypracowanych przez uczestników poprzednich edycji;
 • Możliwość prezentacji działań szkoły na wirtualnej tablicy Szkoły z Klasą 2.0;
 • Możliwość uzyskania odznaczenia „Dobra Praktyka” za wyróżniające się działania, opisane na platformie programu.
 • Dyplom dla koordynatora za koordynację działań w programie (warunkiem otrzymania dyplomu jest zrealizowanie wszystkich zadań oraz terminowe zamieszczenie opisów na platformie) oraz zaświadczenia o udziale w programie dla członków Zespołu (do pobrania na platformie programu i samodzielnego wydrukowania).
 • Certyfikat Szkoły z Klasą dla każdej szkoły, w której koordynator ukończył program, a Zespół miał odpowiedni skład osobowy.

 

Dyrektor Szkoły Zaprasza

Zaloguj >

Zegar

 • :
 • :

Kalendarz

październik 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

sonda

newsletter

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.