Logo Dydnia ZS - Zespół Szkół w Dydni

Szkoła z Klasą 2.0

SZKOŁA Z KLASĄ 2.0

W ramach III etapu zostały zaplanowane dodatkowe zadania dla szkoły. Opisane zostały na platformie przez koordynatora programu.   kliknij, aby przeczytać

Szkoła z pasją - przeczytaj

W roku szkolnym 2017/18 nasza szkoła przystąpiła do kolejnej edycji programu „Szkoła z klasą 2.0”.

Jak wygląda praca w programie?

Zmiany warto planować i wprowadzać zespołowo. Dlatego w Szkole z Klasą 2.0 utworzyliśmy Zespół 2.0, który składa się z nauczycieli i uczniów szkoły.

Praca w programie przebiegać będzie w  czterech etapach. W ramach każdego z nich Zespół ma do wykonania konkretne zadania. Nad ich realizacją czuwa koordynator. Naszym koordynatorem jest pan Zbigniew Kowalczyk. Moderatorem, opiekunem przydzielonym przez Fundację jest pan Kamil Paździor.

ETAP I: Pierwszym zadaniem Zespołu jest przeanalizowanie czym szkoła dysponuje, a czego w niej brakuje. Warto wziąć pod uwagę zarówno sprzęt i infrastrukturę, jak i ludzi oraz ich potencjał. Na tej podstawie Zespół wstępnie wybiera  – spośród 10– główny obszar działania na ten rok szkolny:

 1. Równe szanse
 2. Pasja do nauki
 3. Wiedza użyteczna
 4. Samodzielność
 5. Ocenianie i docenianie
 6. Obywatelstwo
 7. Bezpieczeństwo i zaufanie
 8. Dobre relacje
 9. Solidarność
 10. Otwartość

ETAP II: Zespół zdefiniował wstępnie obszar działania – czas zapytać jakie są dotyczące tego obszaru oczekiwania i potrzeby członków szkolnej społeczności. Zadaniem Zespołu jest zaplanowanie od kogo i w jaki sposób należy zdobyć informacje. Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie badań, analiza wyników i wyciągnięcie wniosków, a następnie zdefiniowanie konkretnego celu dla szkoły na rok szkolny.

ETAP III: Trzeci etap to czas na planowanie tego, jak szkoła będzie realizować cel. Zespół powinien wziąć pod uwagę zarówno relacje panujące w szkole, jak i przestrzeń fizyczną oraz zaplecze technologiczne. Pracę warto zacząć od przeanalizowania tego co już udało się szkole zrobić, a co dotyczy zdefiniowanego przez Zespół celu. Kolejnym zadaniem Zespołu jest stworzenie planu i harmonogramu prac. Warto pomyśleć o tym, aby w realizację działań zaangażować również uczniów i innych przedstawicieli szkolnej społeczności. Ostatnim elementem w tym etapie jest wyznaczenie wskaźników sukcesu i zaplanowanie ewaluacji bieżącej i końcowej działań.

ETAP IV: Działania w szkole warto dostosowywać do potrzeb i oczekiwań tych, dla których zostały przygotowane. Zadaniem Zespołu jest czuwanie nad tym, aby wnioski z bieżącej ewaluacji były punktem wyjścia do udoskonalania wprowadzonych rozwiązań. Ostatnim krokiem, po zakończeniu pracy będzie przeprowadzenie ewaluacji podsumowującej projekt, zebranie wniosków i rekomendacji, a następnie przygotowanie planu na to jak ulepszyć, utrzymać i/lub rozwijać to, co udało się wypracować.

Zasady programu

Szkoła z Klasą 2.0 edycja 2017/2018 trwa cały rok szkolny – od września do końca sierpnia

W programie bierze udział Zespół, złożony przynajmniej z czterech osób: dyrektora (lub wicedyrektora), koordynatora (wybranego spośród nauczycieli) i dwóch nauczycieli lub nauczyciela i innego pracownika szkoły (pedagoga, psychologa, bibliotekarza,

Wszyscy członkowie Zespołu (w tym uczniowie, jeśli stanowią jego część) aktywnie uczestniczą w programie. Zadaniem koordynatora jest terminowe opisanie na platformie Szkoły z Klasą 2.0 wszystkich etapów zrealizowanych wspólnie z Zespołem.

Przez cały rok szkolny Zespół, za pośrednictwem platformy internetowej, będzie wspierany przez moderatora. Moderator będzie zamieszczał informacje zwrotne do opisów koordynatora i udzielał wskazówek dotyczących realizacji programu.

Dodatkowo każda szkoła zobowiązuje się do oddelegowania jednej osoby (najlepiej koordynatora) do udziału w jednym Lokalnym Spotkaniu Warsztatowym Szkoły z Klasą 2.0. Spotkania odbędą się w różnych miastach na terenie całej Polski. Podczas Spotkań przybliżymy uczestnikom procesdesign thinking oraz przeprowadzimy ich przez wszystkie etapy tegorocznej edycji. Dla pozostałych członków Zespołu, którzy nie będą uczestniczyć w Spotkaniach przewidziane są cztery webinary (po jednym przed końcem każdego z etapów programu).

W lokalnym spotkaniu warsztatowym w Krakowie brała udział pani Jolanta Kłodowska.

W ramach programu szkoła otrzymuje:

 • Spersonalizowane konta na platformie e-coachingowej dla zarejestrowanych uczestników programu (koordynatora, dyrektora i pozostałych członków Zespołu). Posiadanie konta pozwala na dostęp do materiałów edukacyjnych;
 • Wsparcie moderatora (za pośrednictwem platformy programu);
 • Udział jednego uczestnika ze szkoły w bezpłatnym Lokalnym Spotkaniu Warsztatowym Szkoły z Klasą 2.0;
 • Możliwość udziału w czterech wirtualnych spotkaniach (webinarach) dla nauczycieli oraz dwóch dla dyrektorów;
 • Możliwość pobrania gry edukacyjnej “Szkoła na czasie”;
 • Materiały edukacyjne – w tym karty pracy i narzędzia przydatne na różnych etapach programu;
 • Materiały promocyjno-informacyjne;
 • Dostęp do biblioteki materiałów edukacyjnych oraz zbioru dobrych praktyk, wypracowanych przez uczestników poprzednich edycji;
 • Możliwość prezentacji działań szkoły na wirtualnej tablicy Szkoły z Klasą 2.0;
 • Możliwość uzyskania odznaczenia „Dobra Praktyka” za wyróżniające się działania, opisane na platformie programu.
 • Dyplom dla koordynatora za koordynację działań w programie (warunkiem otrzymania dyplomu jest zrealizowanie wszystkich zadań oraz terminowe zamieszczenie opisów na platformie) oraz zaświadczenia o udziale w programie dla członków Zespołu (do pobrania na platformie programu i samodzielnego wydrukowania).
 • Certyfikat Szkoły z Klasą dla każdej szkoły, w której koordynator ukończył program, a Zespół miał odpowiedni skład osobowy.

 

Rok szkolny 2013/2014

TRZECIA EDYCJA PROGRAMU SZKOŁA Z KLASĄ 2.0

   Zespół Szkół w Dydnia już po raz trzeci uczestniczy w programie CEO „ Szkoła z klasą 2.0”. W tym roku walczymy o tytuł szkoły eksperckiej. Warunkiem jest wzorowe wykonanie zadań wyznaczonych przez organizatorów przez minimum trzech nauczycieli. W programie bierze udział zarówno szkoła podstawowa jak i gimnazjum.

Zadania w programie będą realizowali nauczyciele:

Szkoła podstawowa                                                          Gimnazjum

E.Kopija-Piskorowska                                             W. Pocałuń

E.Kafara                                                                B.Malawska

M.Szajnowska                                                        P.Szul

A.Kot                                                                    Z.Sokołowska-Chorążak

J.Kłodowska                                                          K.Pytlowany

G.Indyk                                                                Z.Kowalczyk

D.Toczek                                                              T.Głuszak

Koordynatorem programu w obu szkołach jest Z.Wojnowska.

   Jako pierwsze zadanie dla nauczycieli jest przygotowanie TARGÓW 2.0. Będą one miały na celu przypomnieć zasady KODEKSU 2.0 i pokazać ich krytyczny wymiar, szczególnie nowym uczniom. W ramach Targów uczniowie przygotują i przeprowadzą dla swoich kolegów i koleżanek ćwiczenia uczące konkretnych umiejętności związanych z wybraną zasadą. Każdy nauczyciel ze swoją grupą zorganizuje stanowisko 2.0.

   Programem powiązanym ze „ Szkołą z klasą 2.0” jest „ Aktywna edukacja”. Prowadzony jest w ramach projektu „ Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach”. Współfinansowany jest ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Liderem programu jest ORE. Nasi nauczyciele, którzy zostali zakwalifikowani do programu, będą uczestniczyli w kursach e-learningowych, w trakcie których „ zapoznają się z materiałami dydaktycznymi przeznaczonymi dla ich roli w programie. Będą realizowali zadania i przedstawiali ich efekty na platformie internetowej. Kursy prowadzone przez CEO mają charakter coachingowy. Opierają się na indywidualnej relacji uczestnika oraz moderatora, który wspiera refleksję nad prowadzonymi działaniami informacją zwrotną” ( materiał zaczerpnięty z http://www.ceo.org.pl/pl/cyfrowaszkola/o-programie/informacje-ogolne) . Uczestnicy  programu zostali podzieleni na lokalne sieci współpracy i grupy, np. polonistów, historyków czy matematyków. W naszej szkole w programie „ Aktywna edukacja” biorą udział: Zofia Wojnowska, Jolanta Kłodowska, Zbigniew Kowalczyk, Piotr Szul.

 

 

Piotr Szul - projekt Szkoła z klasą 2.0

WizualizacjaŚcieżki edukacyjnej przyrodniczo-turystycznej pieszym szlakiem spacerowym w Obarzymie(film_skompresowany *.7z)

Katarzyna Pytlowany - projekt Szkoła z klasą 2.0

Dydnia_moja_mała_ojczyzna_(film_skompresowany *.7z)

Blog Magdaleny Drozd i Eweliny Piegdoń

http://blogiceo.nq.pl/mystralla

ANKIETA 2.0

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety 2.0. Jest ona anonimowa i ma na celu zebranie informacji na temat wykorzystywania w szkole TIK oraz funkcjonowania Kodeksu 2.0. Ankietę przekazać koordynatorowi.  pobierz format *.doc

Learningapps

Polecam wszystkim nauczycielom, a w szczególności nauczycielom 2.0, aplikację learningapps.org. Jest to aplikacja wspierająca proces uczenia się i nauczania za pomocą małych interaktywnych modułów. Istniejące moduły mogą być przez nauczyciela wykorzystane, bądź zmieniane, czy tworzone własne. Udanej i owocnej zabawy z uczniami!

Zofia Wojnowska

 

Projekty edukacyjne w Szkole z klasą 2.0

   Projekt edukacyjny to metoda, którą od lat promuje program Szkoła z klasą 2.0. Na metodę tą składają się trzy zadania: planowanie projektu, realizacja oraz prezentacja, która odbędzie się na Szkolnym Festiwalu Nauki.

   Projekt edukacyjny to, zgodnie z rozporządzeniem MEN obowiązującym od września 2010 r. , „ zespołowe, planowe działanie uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod”. Projekt może być krótki ( 2-4 tygodnie), średniej długości ( 1-2 miesiące) lub długi ( kilka miesięcy). Może być dziełem pracy dwojga, trojga uczniów lub angażować nawet 20 osobową grupę. Projekt propaguje pracę zespołową, uczy współpracy w grupie oraz odpowiedzialności za siebie i innych. Na każdym etapie projekt wymaga zaangażowania od nauczyciela, np. zaproponowania uczniom ciekawego zakresu tematycznego, przybliżenia im wybranych problemów, pomocy w zorganizowaniu pracy zespołowej. Uwalnia jednak nauczyciela od rutyny, pozwala mu odkryć możliwości uczniów, zazwyczaj przynosi dużą satysfakcję.

   W naszej szkole projekty są realizowane na każdym etapie edukacyjnym. Oto projekty szkoły podstawowej i gimnazjum:

Gimnazjum

Szkoła podstawowa

1.    Witold Pocałuń „ Kto układ równań rozwiąże za mnie?”

2.    Beata Malawska „ Wpływ zanieczyszczeń na środowisko”.

3.    Piotr Szul „ Ścieżka edukacyjna przyrodniczo – turystyczna pieszym szlakiem spacerowym w Obarzymie – wizualizacja”.

4.    Zofia Sokołowska-Chorążak „ Chcielibyśmy < Wszystkie takie chwile ocalić od zapomnienia>”.

5.    Katarzyna Pytlowany „ Dydnia – moja Mała Ojczyzna”.

6.    Zbigniew Kowalczyk „ Gimnazjalna Kronika Filmowa”.

7.    Teodora Głuszak” Wirtualne znajomości – tak, czy nie”.

1.    Elżbieta Kopija- Piskorowska „ British and American English” ( II etap Ed.)

2.    Andrzej Kot „ Poznajemy planety Układu Słonecznego” ( II etap Ed.)

3.    Grażyna Indyk „ Światem rządzą liczby” ( II etap Ed.)

4.    Ewa kafara „ W królestwie zwierząt” ( I etap Ed.).

5.    Małgorzata Szajnowska „ Życie na łące – owady” ( I etap Ed.)

6.    Jolanta Kłodowska „ Sławne Polki” ( II etap Ed.).

7.    Dorota Toczek „ W świecie motyli” ( I etap Ed.).

 

 

PLAN PRACY ZESPOŁU 2.0 W ZESPOLE SZKÓŁ W DYDNI

DZIAŁANIA

I Rozpoznajemy zasoby szkoły i dyskutujemy nad wprowadzeniem zmian w pracy szkoły

Nasze cele

Zadania

Odpowiedzialni

Terminy

Organizujemy sobie pracę tak, by efektywnie wykorzystać sprzęt znajdujący się w szkole.

1.      Spis zasobów sprzętowych szkoły.

2.      Spis dostępnych programów na poszczególne przedmioty.

3.      Stworzenie planu pracy nauczycieli 2.0.

     Informatycy

 

 

Zespół 2.0

  Listopad - grudzień

Szkolenie nauczycieli

 

 

 

 

 

Stworzenie WDN w zakresie:

1.      Wykorzystania w pracy tablic interaktywnych.

2.      Umieszczania własnych scenariuszy zajęć z wykorzystaniem TIK na internetowej stronie szkoły( e-biblioteka materiałów szkolnych).

3.      Projekt jako aktywizująca metoda pracy z uczniami w kształceniu zintegrowanym.

4.      Jak korzystać z zasobów platformy nauczycielskiej 2.0.

Nauczyciele 2.0

 

 

 

 

 

Na bieżąco

Szkolenie uczniów

 

 

 

 

1.      Jak stworzyć własne blogi.

2.      Jak pracować metodą projektu.

3.      Lekcje w sali z tablicą interaktywną . Zadanie Uczymy innych.

Zofia Wojnowska

Zofia Sokołowska – Chorążak

Zofia Wojnowska

Cały rok

II Uatrakcyjniamy nauczanie i komunikowanie się

Tworzymy wspólne zasady komunikowania się w sieci.

 

 

 

 

 

 

1.      Tworzenie darmowych kont dla uczniów np. Google, Blogger.Czat na stronie internetowej szkoły.

2.      Zakładanie uczniowskich blogów.

3.      Komunikowanie się poprzez e-maile.

4.      Współudział uczniów w prowadzeniu lekcji.

5.      E-biblioteka materiałów wypracowanych przez uczniów.

6.      E-biblioteka materiałów nauczycielskich.

7.      Bezpieczeństwo w sieci.

8.      Prawa autorskie, materiały na licencji.

Nauczyciele i uczniowie biorący udział w programie

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

Modyfikujemy stronę internetową szkoły.

Prowadzenie  podstrony „ Szkoła z klasą 2.0” na stronie internetowej szkoły.

P. Szul

E.Kopija-Piskorowska

grudzień

Wykorzystanie świetlicy szkolnej do prezentacji prac uczniowski.

Przeszkolenie uczniów w temacie prezentacji swoich prac i obsługi sprzętu multimedialnego znajdującego się na świetlicy szkolnej.

Uczniowie uczestniczący w programie.

styczeń

III Jak zorganizujemy Targi 2.0 i zrealizujemy projekt edukacyjny

Przygotujemy się do realizacji zadania TIK – Targi 2.0 oraz projekt edukacyjny.

 

 

 

 

 

1.      Zorganizujemy szkolenie w zakresie realizacji projektów edukacyjnych ( krok po kroku),

Nauczyciele i uczniowie.

2.      Wyznaczymy opiekunów projektów.

3.      Zorganizujemy szkolenie dla uczniów w zakresie tworzenia i udostępniania w sieci materiałów edukacyjnych.

4.      Bezpieczeństo

A.Kot

Z.Sokołowska-Chorążak

 

P. Szul

 luty

IV Tworzymy e-bibliotekę materiałów szkolnych

Nasze pomysły na e-lekcje.

1.      Tworzymy listę pomysłów na efektywne nauczanie i uczenie się z TIK.

2.      Wykaz stron WWW przydatnych nauczycielom i uczniom.

3.      Tworzenie e-biblioteki szkolnej:

Ø  E-lekcje

Ø  E-lektury

Ø  E-projekty

Ø  E-zadania domowe

Uczestnicy programu

Administrator internetowej strony szkoły

II semestr

V E-wiadomości. Multimedialna gazetka internetowa

Tworzymy szkolną gazetkę multimedialną „ Jadwiżanka”

1.      Rejestracja uczniów na platformie WWW.juniormedia.pl i redagowanie gazetki on-line.

2.      Stworzenie redakcji gazetki, osób odpowiedzialnych za zadania projektowe ( modyfikacja składu redakcyjnego).

Nauczyciele i uczniowie uczestniczący w programie.

Marzec - kwiecień

VI Realizacja zadań „ Szkoły z klasą 2.0”

Pracujemy nad realizacją zadań wyznaczonych przez organizatorów programu.

Realizacja zadań „ Szkoły z klasą 2.0”.

Wszyscy uczestnicy programu

Cały rok

VII Ewaluacja

Sprawdzamy efekty naszych całorocznych działań.

Dobre praktyki TIK.

1.      Karty ewaluacji.

2.      Blogi uczniowskie.

3.      Gazetka „ Jadwiżanka”

4.      Komentarze na blogach.

Uczestnicy programu

Na bieżąco

                                 
 

 

Magia Świąt Bożego Narodzenia - prezentacja.ppt

 

PLAN PRACY NAUCZYCIELI 2.0 NA TARGI 04.12.2013 R.

Imię i nazwisko nauczyciela

Grupa ucz.

Temat stoiska

Nr sali

Zofia Wojnowska

Klasa Vb

Zobacz co to jest prezi?

Ja prowadzić e-gazetkę?

      22

Witold Pocałuń

Kl Ia

Wizualizacja pracowni - prezentacja

       202

Beata Malawska

Kl. IIb

Wodór i dwutlenek węgla interaktywnie

        7

Zofia Sokołowska - Chorążak

IIIa,b

Literacka podróż w czasie i przestrzeni. Nowe szaty klasyki.

Świetlica szkolna

Piotr Szul

IIIb

Zjawiska Układu Słonecznego w 3D

         29

Katarzyna Pytlowany

Ib

Folder – niezbędnik mieszkańca Gminy Dydnia

          7

Teodora Głuszak

III a

Jak efektywnie szukać informacji w Internecie.

ICMj

Elżbieta Kopija-Piskorowska

VIb

Ćwiczenia interaktywne w Internecie sposobem na powtórzenie wiadomości z j.angielskiego.

        202

Andrzej Kot

IVb

Podróż do epoki dinozaurów z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

            8

Grażyna Indyk

VIa

Przydatne strony WWW w nauce matematyki.

 Świetlica szkolna

Ewa Kafara

Małgorzata Szajnowska

II i III – kształcenie zint.

„ Pracuj z klasą” – interaktywne gry i zabawy – wykorzystanie tablicy interaktywnej.

     34

Jolanta Kłodowska

VIb

Prezentujemy siebie i swoje miejscowości

        27

Dorota Toczek

   III

Moja miejscowość za 100 lat

         34

Zbigniew Kowalczyk

IIb

Prezentacja Szkolnego Klubu Wolontariatu.

       świetlica

Zbigniew Kowalczyk

IIb

Prezentacja Szkolnego Klubu Wolontariatu.

       świetlica

 

 

 

4 grudnia w naszej szkole odbyły się TARGI 2.0 i trwały cały dzień. Otwarcia Targów dokonała pani dyrektor Iwona Pocałuń. Przedstawiła ogólny zarys dnia, poprosiła uczniów o aktywność i zaangażowanie. Z planem pracy nauczycieli i grup uczniowskich oraz tematyką stoisk zapoznała uczniów koordynatorka programu Zofia Wojnowska.

Uczniowie przygotowali 15 stanowisk. Rozmieszczone były w całej szkole, gdyż każda pracownia wyposażona jest w sprzęt multimedialny i prawie każda w tablice interaktywne. Tematyka stanowisk była różnorodna. Plan działań nauczycieli i grup uczniowskich znajduje się w materiałach dodatkowych. Ponadto takie plany pracy rozwiesili uczniowie na każdym piętrze szkoły. Uczestnicy Targów mogli w ten sposób sprawdzić w każdej chwili, gdzie znajduje się ich stanowisko. Uczniowie byli bardzo dobrze przygotowani merytorycznie do swoich wystąpień. Materiał, który prezentowali był interesujący.

Najbardziej interesujące, jak potem stwierdzili uczniowie, były stoiska pokazujące praktyczne wykorzystanie internetu i jego narzędzi do nauki.

Po Targach odbyło się spotkanie podsumowujące. Uczestniczyli w nim uczniowie biorący udział w programie oraz nauczyciele i dyrekcja szkoły. Uczniowie opisywali swoje wrażenia, mówili o mocnych i słabych stronach imprezy. Za bardzo mocną stronę uznali różnorodność stanowisk i prezentowanych materiałów, za słabą brak czasu na odwiedzenie każdego stoiska. Uważali, że Targi rozłożone powinny być co najmniej na dwa dni. Na spotkaniu poprosiłam uczniów o zaprezentowanie swoich pomysłów co do Kodeksu 2.0, gdyż z ankiety i ich maili wynikało, że nie widzą potrzeby dokonywania w nim zmian. Jednogłośnie uznano, że Kodeks jest przejrzysty i sprawdza się w naszej rzeczywistości szkolnej.

 


SZKOLNY FESTIWAL NAUKI 2013/2014

5 czerwca 2014 r. odbył się w naszej szkole Szkolny Festiwal Nauki. To impreza podsumowująca program Szkoła z klasą 2.0. Ma na celu przedstawienie projektów uczniowskich, które były realizowane podczas pracy w programie.

Do Festiwalu przygotowywała się cała społeczność szkolna. Wszyscy nauczyciele biorący udział w programie  uczestniczyli w wydarzeniu. O naszym Festiwalu informowały też banery, które zawiesiliśmy nad drzwiami świetlicy szkolnej.

Przed Festiwalem Zespół Nauczycieli 2.0 spotkał się, by omówić koncepcję Festiwalu i ustalić program. Wszyscy zgodnie doszliśmy do wniosku, że Festiwal powinien służyć nie tylko podsumowaniu całorocznej pracy i pokazaniu projektów. Powinien również być formą dzielenia się wiedzą, bo to uznaliśmy za rzecz najważniejszą. W związku z tym ustaliliśmy, że na samym początku Festiwalu nauczyciele przeprowadzą dla zaproszonych gości warsztaty na temat wykorzystania TIK w nauczaniu i uczeniu się. Do przeprowadzenia TIKowych warsztatów zaangażowaliśmy też uczniów gimnazjum. Oto nasz harmonogram:

l.p

Imię i nazwisko

Tematyka warsztatów

nr sali

1

Zofia Wojnowska

Wykorzystanie programu prezi.

Platforma Learning Apps

 22

2

Witold Pocałuń

Układy równań z TIK

 202

3

Piotr Szul

Ścieżka turystyczno krajoznawcza po Obarzymie. Wizualizacja

 29

4

Madzia Drozd i Sylwia Błaszczak

Blogowanie - fajna sprawa.

Wolne licencje CC

 

 

Do udziału w Festiwalu zaprosiliśmy uczniów klasy II a gimnazjum w Zespole Szkół w Grabownicy Starzeńskiej wraz z wychowawczynią Anną Hałasik.

Uczniowie zostali podzieleni na grupy tak, by każda z nich mogła uczestniczyć w proponowanych warsztatach.

Festiwal rozpoczął się o godzinie 9.00. Zaproszeni goście najpierw zwiedzili szkołę , a potem wzięli udział w warsztatach . Następnie wszyscy spotkaliśmy się na szkolnej świetlicy. Uczestników wydarzenia powitała pani dyrektor Iwona Pocałuń, następnie koordynatorka programu krótko przypomniała jego ideę  przy pomocy prezentacji prezi. Po tej części zaprosiła wszystkich uczniów do prezentacji swoich projektów. Pokaz rozpoczęli uczniowie klasy I szkoły podstawowej. Przygotowali projekt o owadach. Potem klasa II zaprezentowała swoje prace o zwierzętach świata, a klasa III o motylach. Występ trzeciaczków urozmaiciła piękna prezentacja o motylach oraz prace plastyczne, które również zostały wystawione. W kolejnej części programu swoje 5 minut mieli uczniowie pani E.Kopiji-Piskorowskiej. Przedstawili swój projekt, który dotyczył j.angielskiego. Omawiali różne aspekty słownictwa angielskiego i amerykańskiego. Natomiast uczniowie klasy IV, pod opieką pana A.Kota, przedstawili prace nad filmem dotyczącym planet Układu Słonecznego. Po krótkiej przerwie przyszedł czas na prezentacje uczniów gimnazjum. Tutaj zaskoczyły nas dojrzałe projekty uczennic klasy II a o kwaśnych deszczach i smogu, klasy II b o wirtualnych znajomościach oraz piękny projekt " Chcemy takie chwile ocalić od zapomnienia". Uczniowie zareżyserowali " Dziady" cz.II A. Mickiewicza i zrobili film. Aby przedstawiane sceny wydały się bardziej realne, wyjechali do Ulucza, miejscowości gdzie znajduje się zabytkowa cerkiew prawosławna i tam nakręcili swój filmik. Na zakończenie odbyła się prezentacja projektu realizowanego przez uczniów pod opieką pana Piotra Szula zatytułowana: Wizualizacja „Ścieżki edukacyjnej przyrodniczo-turystycznej pieszym szlakiem spacerowym w Obarzymie”.

http://prezi.com/otzj5tglhasy/untitled-prezi/

Uważam, że Szkolny Festiwal Nauki 2.0 to wydarzenie szkolne, które pokazuje jak wielkie pokłady kreatywności tkwią w naszych uczniach. Dowodem tego były pomysły na projekty oraz umiejętność wykorzystania TIK do ich realizacji. Sam Festiwal zajął w szkole cały dzień. Warsztaty i pokazy uczniowskie były precyzyjnie przygotowane.

Wszystkim nauczycielom i uczniom serdecznie gratuluję ukończenia programu.

                                                                                                                                        Koordynatorka Z.Wojnowska

Archiwalne

Rok szkolny 2012/2013

SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 ZNOWU RUSZYŁA

W tym roku szkolnym nasza szkoła po raz drugi zgłosiła swój udział w programie Szkoła z klasą 2.0.

Program skierowany jest do nauczycieli i dyrektorów wszystkich poziomów edukacyjnych z całej Polski, którzy widzą potrzebę edukacji medialnej w szkole, chcą kształtować u uczniów umiejętności odpowiedzialnego korzystania z Internetu i twórczego wykorzystywania nowych technologii, i którzy są przekonani, że stosowanie TIK może pomóc w mądrej i skutecznej edukacji. Program pomaga też rozwijać umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł i wykorzystywania wiedzy w praktyce.

/ informacja ze strony Szkołą z klasą 2.0). http://www.ceo.org.pl/pl/szkola2zero/news/opis-programu-szkola-z-klasa-20/

O programie - szczegóły:

·     W programie uczestniczyć mogą nauczyciele wszystkich przedmiotów i poziomów edukacyjnych. Jeden z nauczycieli zostaje szkolnym koordynatorem, którego zadaniem jest opieka nad całością działań w szkole.

·     Czynny udział w programie bierze również dyrektor szkoły.

·     Uczniowie będą  prowadzić blogi objęte opieką moderatorów.

·      Każdy uczeń ma szanse podczas roku szkolnego zdobyć na blogu kilka sprawności.

 

W tegorocznej edycji szkoły będą tworzyć, testować i udostępniać zasoby edukacyjne. Tym razem każda szkoła ma możliwość uzyskania tytułu szkoły eksperckiejUzyskanie takiego tytułu możliwe jest, gdy minimum 3 materiały stworzone przez uczestników z danej szkoły zostaną oznaczone przez Organizatorów jako dobre praktyki ( materiał ze strony Szkołą z klasą 2.0 http://www.ceo.org.pl/pl/szkola2zero/news/opis-programu-szkola-z-klasa-20).

Do udziału w programie zgłosili się nauczyciele z Gimnazjum i Szkoły Podstawowej. Koordynatorem programu w obu szkołach jest pani Z. Wojnowska.

Gimnazjum

Ø mgr Piotr Szul

Ø mgr Witold Pocałuń

Ø mgr Matylda Myćka

Ø mgr Aleksandra Rysz

Szkoła Podstawowa

Ø mgr Beata Malawska

Ø mgr Elżbieta Kopija – Piskorowska

Ø Alina Słota

Ø mgr Magdalena Serwatka

Ø mgr Zofia Wojnowska

 

BLOGI UCZNIÓW

 

1. http://blogiceo.nq.pl/pawelkogut/

 

2. http://blogiceo.nq.pl/truskaweczki/

 

3. http://blogiceo.nq.pl/geniuses/

 

  Autorki bloga nr 3: Natalia Pocałuń, Patrycja Czopor, Patrycja Szpiech.

 

WAŻNE ADRESY INTERNETOWE

 

Proponujemy wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy chcą TIKać w Szkole z klasą, by odwiedzili następujące strony internetowe:

http://www.flash-gear.com/puzzle/

strona do składania puzzli z np. zdjęć z własnego komputera

http://www.jigsawplanet.com/

http://konkursy.oeiizk.edu.pl/dokumenty/zasoby/autor1/course/course83377.html

moja przygoda z prawem autorskim

http://edutikacja.oeiizk.waw.pl/?p=1783)

prawa autorskie film

http://edutikacja.oeiizk.waw.pl/?page_id=682

http://www.teachingideas.co.uk/themes/christmas/index.htm

http://edutikacja.oeiizk.waw.pl/?page_id=682

http://edutikacja.oeiizk.waw.pl/?p=1783):

strona św. Mikołaja

http://popplet.com/app/#/signup

strona do map mentalnych

http://www.educatorstechnology.com/2011/03/popplet-educative-presentation-mind.html

filmik z instrukcja do popplet

http://miastoksiazek.blox.pl/html

http://wieczorzksiazka.blogspot.com/

blogi o ciekawych książkach

SZKOLNY FESTIWAL NAUKI

3 czerwca   odbyła się Szkolny Festiwal Nauki. Zorganizowany został jako osobna impreza promująca i podsumowująca pracę uczniów i nauczycieli w programie Szkoła z klasą 2.0. Festiwal promowaliśmy wcześniej poprzez wywieszenie baneru reklamowego. 

Do uroczystości przygotowywały się wszystkie grupy uczniowskie wraz ze swymi opiekunami. Najpierw jednak zorganizowałam spotkanie zespołu nauczycieli 2.0. Omówiliśmy sposób przygotowania uroczystości i jej przebieg. Ponieważ zaprosiliśmy na Festiwal zaprzyjaźnioną szkołę, więc pomyśleliśmy, że poprzedzimy go warsztatami dla tychże uczniów. W ten sposób pokażemy im nasze dobre praktyki i zachęcimy do korzystania z TIK. Nauczyciele zaproponowali sami tematy warsztatów. Ustaliliśmy, że pracę z zaproszonymi uczniami rozpoczniemy o 9 rano. Przyjęliśmy grupy 8 osobowe i podczas 1 godziny lekcyjnej zapoznawaliśmy uczestników z narzędziami TIK.

Tematy warsztatów były następujące:

1. Zofia Wojnowska - Jak pracować w programie prezi.

2. Piotr Szul - Ruchome grafiki w Logo Komeniuszu.

3. Matylda Myćka - Jak redagować szkolną gazetkę on line.

4. Katarzyna Pytlowana - Ciekawe eksperymenty fizyczne z użyciem TIK.

Każda grupa uczniów mogła uczestniczyć w zaproponowanych warsztatach. Nauczycielom pomagali uczniowie, którzy realizowali w tym roku szkolnym projekty w Szkole z klasą 2.0. Oprócz zaproszonej szkoły z Grabownicy Starzeńskiej w Festiwalu brała udział również społeczność Zespołu Szkół w Dydni. Motywem przewodnim Festiwalu były " Dobre praktyki TIK". Chcieliśmy pokazać jak narzędzia komunikacyjno - informacyjne pomagają w realizacji szkolnych projektów i nie tylko.

Festiwal rozpoczął się o godzinie 12.00 krótkim powitaniem uczestników przez panią dyrektor. Następnie ja, jako koordynator programu, przedstawiłam zebranym scenariusz imprezy oraz ideę programu Szkoła z klasą 2.0. Zrobiłam to w postaci prezentacji prezi. Następnie poprosiłam grupy uczniowskie o podsumowanie swoich projektów. 

I tak pierwszą grupą byli uczniowie pani A.Rysz,  realizujący projekt pt. " Moja szkoła w liczbach i procentach". Wystąpienie uczniów wzbogacone było o przeprowadzenie trzech eksperymentów dotyczących wstęgi Mobiusa. Kolejna grupa - pani B.Malawskiej - omówiła wpływ cukrów i białek na życie człowieka. Uczniowie szkoły podstawowej realizujący projekt " Jak zachęcic turystów do wycieczek Doliną Sanu" pokazali w programie prezi przygotowaną przez siebie trasę turystyczną. Kolejna grupa - pani E. Kopiji - Piskorowskiej opowiedziała o Dniu Języków Obcych, którego byli organizatorami. Pokazali nam bardzo ciekawy filmik swojego autorstwa. Następnie uczennica pana P. Szula omówiła ruchome grafiki w Logo Komeniuszu.

Widzowie angażowali się w nasze działania, brali udział w eksperymentach, oglądali materiały zgromadzone na wystawie przed świetlicą szkolną.

Myślę, że Szkolny Festiwal Nauki jest naszą dobrą praktyką i wejdzie na stałe do kalendarza imprez szkolnych. Pokazuje bowiem całoroczną pracę nauczycieli i uczniów, przekazuje wiedzę na temat wykorzystywanych narzędzi TIK, podsumowuje pracę szkoły. 

Niczego nie zmienilibyśmy jeśli chodzi o organizację Festiwalu. Może jedynie ograniczymy czasowo wystąpienia grup uczniowskich, gdyż ich prezentacje były ba

Dyrektor Szkoły Zaprasza

Zaloguj >

Zegar

 • :
 • :

Kalendarz

listopad 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

wersja językowa

Zobacz również

newsletter

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.